flag HU

(+36-1) 356-0873, 212-2474

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VEVŐK RÉSZÉRE
a KONSENS Kft részéről

 

A Konsens Kft. (1026 Budapest, Hargita utca 6.) elkötelezett az adatvédelem mellett, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A Konsens Kft. a beteg jobb gyógyulását az orvosok magasabb szakmai munkájának elérését tartja végső célnak, amihez a világ legújabb termékeinek, sebészeti, terápiás módszereinek a magyarországi bevezetésével és az ilyenkor szükséges gyors szállítással tud hozzájárulni. Ehhez szükséges az egészségügyi intézményekben dolgozó orvosok, érintett szakemberek (gazdasági igazgatók, beszerzők, stb.) adatainak tárolása.
Cégünk transzparens abban a tekintetben, hogy hogyan kezeljük az Öntől korábban kapott vagy a jövőben érkező személyes adatokat.

A Konsens Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján a Konsens Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, személyes adatainak kezelésére vonatkozó alábbi alapelveket tartalmazza. a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; b) célhoz kötöttség; c) adattakarékosság; d) „pontosság, e) korlátozott tárolhatóság, f) integritás és bizalmas jelleg.

 

1. Az Adatkezelő neve, székhelye és tevékenysége

 

A Konsens Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (Továbbiakban Cég, Cégünk).

Székhelye: 1026 Budapest, Hargita utca 6.
Cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-067885
Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Adószáma: 10373534-2-41
Telefon: 06 1 356 0873
Fax: 06 1 356 0845
Email: konsensmed@konsens.hu

Adatvédelmi felelős: Kelety Gábor ker ig.
Telefonszám: 06 20 333 4045

 

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

 

2.1 A szolgáltatás használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében cégünk honlapjának megnyitásakor a felhasználó számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

2.2 A cégünkkel történő kommunikáció során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülhetnek felvételre.

Az ajánlatok, számlák és egyéb hivatalos levelek elküldése során az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor:

 • vezetéknév, utónév, (számlázási adat)
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • email-cím,
 • klinikai terület
 • bankkártya adatai (számlázási adat, kizárólag az online fizetést lebonyolító szerződött partner (OTP Bank NYrt.) kezel)
 • vásárlások adatai.

2.3 Közvetlen és közvetett üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés vagy érdeklődésére számot tartó információk megosztása céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklám-ajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • Teljes név
 • Email-cím
 • Klinikai terület

 

2.4 Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

2.4.1 Cégünk a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Csak a Rendeletben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés bevezetőben meghatározott céljával, azon nem terjeszkedik túl.

2.4.2 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat Cégünk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánná felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2.4.3 Cégünk a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.4.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Cégünk 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

2.4.5 Cégünk az általa kezelt Személyes adatokat alapesetben harmadik félnek át nem adja, hacsak a jogszabályi kötelezettségek nem rendelkeznek másképp.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Cégünk bizonyos esetekben – önök kérésére (különféle foglalások), vagy hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

2.4.6 Cégünk az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

2.4.7 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire Cégünk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, Cégünk tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá Cégünk nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

2.4.8 Cégünk a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

3.1 Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését Cégünk részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a termék és a szolgáltatás teljes körű teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b) jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

vezetéknév, utónév

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

email-cím

hozzájárulás

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

bankkártya adatai

hozzájárulás/jogi kötelezettség

vásárlások adatai

szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely az áru vagy a szolgáltatáshoz történő hozzáférésről szóló szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy Cégünk nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

3.2 A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba Cégünkkel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe szolgáltatását. Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

3.3 A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.4 Cégünk a Felhasználó által honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, Cégünk jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítheti.

 

4. Az adatkezelés célja

 

4.1 Cégünk által működtetett áru és szolgáltatás eladásához az egyéni és intézményi vásárlók adatait a szerződéskötések, a szerződések teljesítése, a szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban, az orvosszakmai információk Önök számára történő átadásának biztosítása, az áruszállítások és szolgáltatások gyors ügyéntézése miatt tárolni szükséges.
Esetenként időszakosan hírlevél formájában tájékoztatást kapnak a Céggel és annak termékeivel kapcsolatos témákban.

4.2 A 2.1 pontban megjelölt sütiket Cégünk a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

4.3 Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok időszakos, email útján történő megküldése céljából kezeljük.
Cégünk az Önt, mint felhasználót ill. vásárlót orvosszakmailag elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld (Pl.: Fül Orr Gége területre nem küldünk Idegsebészeti anyagokat).

 

5. Az adatok forrása

 

5.1 Cégünk a Vevők által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.2 Az adatok megakapása Öntől kapott emailek során történik. Ön, mint Vásárló az ajánlatkérés, megrendelés során megadja a nevét, e-mail címét és egyéb adatait.

5.3 A 2018. május 23-ig beérkezett személyes és „GDPR” alá eső adatok tekintetében Ön elfogadja, hogy ezen adatokat önként adta át a fenti célú adatkezelés céljából

 

6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

 

6.1 Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.
Az Ön személyes adatait biztonságosan tároljuk és mindig titkosak maradnak.

6.2 A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat Cégünk szolgáltatás befejezésének végétől számított maximum 1 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján, vagy a vásárlói szokások miatt ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

6.3 Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

6.4 Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.
 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Cégünk által tárolt adata (pl. email címe, lakcíme, stb.) megváltozott vagy már nem aktuális.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

 

8. Jogorvoslatok

 

8.1 Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni Cégünkhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

8.2 Cégünk köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

8.3 Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

8.4 Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 

 

2018. május 24.

 

KONSENS Kft.